Experten Vlaams ABVV

Beleidsdomeinen en mandaten van het Vlaams ABVV. Journalisten kunnen steeds bij onze experten terecht voor technische vragen.


Arbeidsmarktbeleid

 • Arbeidsmigratie
 • Arbeidsmarktonderzoek
 • Begeleiding en bemiddeling werkzoekenden: trajectbegeleiding, beroepsopleiding, activeringsbeleid
 • Diversiteitsbeleid: tewerkstelling personen met arbeidshandicap, allochtonen, 50-plussers
 • Herstructureringsbeleid: collectief ontslag, tewerkstellingscellen, outplacement
 • Tewerkstellingsmaatregelen, loonpremies, werkervaring
 • Uitzendarbeid
 • VDAB-beleid

Bedrijven en sectoren

 • Arbeidsorganisatie
 • Competentiebeleid
 • Werkbaar werk

Duurzame ontwikkeling

 • Groene economie en groene jobs
 • Transitie: wat, waarom, rol vakbonden, deeldomeinen zoals duurzaam bouwen en wonen, energie...

Economie & innovatie

 • Economisch investeringsbeleid: PMV, TINA-fonds
 • Industrieel beleid
 • PPS: Publiek Private Samenwerking
 • Subsidies aan bedrijven: strategische steun, IWT-steun, KMO-portefeuille

Fiscaliteit

 • Begrotingsbeleid
 • Gewestbelastingen: registratierechten, successierechten

Klimaat en energie

 • Distributienetten: slimme meters
 • Energiebesparing: prioriteiten, maatregelen, premies
 • Hernieuwbare energie: ondersteuningsbeleid, groene stroomcertificaten
 • Klimaatverandering

Milieu

 • Bedrijfsinterne milieuzorg
 • Duurzaam materialenbeleid
 • Instrumenten: MER, milieuvergunning, omgevingsvergunning, handhaving
 • Lucht, bodem, water

Mobiliteit

 • De Lijn
 • Verkeersbelastingen
 • Woon-werkverkeer

Nutsvoorzieningen

 • Betaalbaarheid: bijv. gratis kWh
 • Sociale openbare dienstverplichtingen
 • Vlaamse regulatoren: VREG, VMM waterregulator

Ondernemerschap

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Preventief bedrijfsbeleid

Onderwijs en vorming

 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Levenslang leren
 • Ongekwalificeerde uitstroom
 • Syntra
 • Vlaamse Kwalificatiestructuur (beroepskwalificaties)

Sociaal-economisch overleg en beleid

 • Overleg- en adviesstructuren
 • Pact 2020
 • Staatshervorming
 • VESOC-overleg
 • Vlaamse sociale bescherming
 • Werkgelegenheidsakkoorden

Sociale bescherming in Vlaanderen

 • Armoede
 • Betaalbaarheid van de zorg
 • Toekomst gezinsbijslagen
 • Zorgverzekering

Sociale economie

 • Beschutte en sociale tewerkstelling
 • Buurtdiensten

Streekbeleid

 • DAB/DAEB, markt en overheid
 • SERR-RESOC

Zorg en welzijn in Vlaanderen

 • Kinderopvang
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg


Mandaten

De experten van het Vlaams ABVV nemen deel aan volgende Vlaamse advies- en overlegorganen:

 • Agentschap Ondernemen
 • ESF (Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen)
 • FIT (Flanders Investment and Trade)
 • GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding)
 • Havencommissie
 • Invoegbedrijven
 • IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie)
 • Kind & Gezin
 • Luchthavencommissie
 • Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen)
 • MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen)
 • Pendelfonds
 • SAR WGG (Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid)
 • SERV-Raad (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
 • SERV-werkgroepen:
  • Arbeidsmarkt
  • Begroting
  • Diversiteit
  • Economie
  • Milieu & Energie
  • Onderwijs
  • Vlaamse Sociale Bescherming
 • Sociaal Interventiefonds
 • Sociale en Beschutte werkplaatsen
 • SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening)
 • Syntra Vlaanderen
 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
 • VESOC (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité)
 • VESOC-werkgroep
 • Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie
 • Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • VLOR (Strategische Adviesraad Onderwijs en Vorming)
 • VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie)

Lees ook